About Website

Website built voluntary as a non-profit project by Eli Antebi

Contact us at: info@oraita.net

———————————————-

להצלחה ולבריאות איתנה

אליהו בן מרים נ”י
עידית אסתר בת מזל דבורה תחי’
יאיר בן עידית אסתר נ”י
ישי בן עידית אסתר נ”י

מרים בת מטילדה תחי’
לבנה בת מרים תחי’

אברהם ישראל בן רבקה נ”י
מזל דבורה בת אלגריה תחי’
אלגריה בת מזל טוב תחי’
רועי שלמה בן מזל דבורה נ”י וב”ב
נהרה ציפורה בת בת-שבע תחי’
אורית רוחמה בת מזל דבורה תחי’
ישראל יאיר בן בתיה גיטל נ”י
נעם שמואל בן מזל דבורה נ”י

———————————————-

לרפואת

מטילדה שתח’ בת שרה
אורית בת מרים שתח’

———————————————-

זיווג הגון במהרה

ינון בן מרים נ”י

———————————————-

לעילוי נשמת

מו”ר הרה”צ המקובל אליהו ליאון לוי זצוק”ל

ר’ עזרא ענתבי בן שרה ז”ל
מרת לבנה בת גרז ז”ל
חכם יצחק ענתבי בן סלחה ז”ל
שמואל עטיה ז”ל בן מטילדה שתח’

משה בן אברהם ישראל ז”ל
רבקה בת הרב יחיא ז”ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז”ל

———————————————-