תפילה לאחר קריאת כל ספר דברים

יהי רצון מלפניך, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, המלך הגדול שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו.

שכל התפילות אשר התפללתי וביקשתי והתחננתי, יבואו ויעלו לפניך, דרך תתקנ"ה שערים אשר עבדך, נאמן ביתך, משה רבנו, סלל ובנה מסילה, שבה יעלו התפילות, עד כסא כבודך.

וסלח לי אבי, אם חטאתי ואם עוויתי, כי לתקן באתי ולא לקלקל. אך צער הגלויות, ועול השעבוד, ופיזור הדעת בפרנסה, הם בעוכרינו.

אך ליבי שלם עם בוראי, ומוכן אני למסור את נפשי באהבה מרובה, ולתת את חיי לארבע מיתות בית דין, ואין אני רוצה שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

הכל לכבודך, להרים שכינתא מעפרא, ולהגדיל מלכות שמים, ולעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו, כל הימים.

ואל תקחנו מעולם טרם זמנינו, וזכינו להיות מהזוכים להאיר את העולם באורך הבהיר, ולהחזיר נשמות טועים לכור מחצבתם, על ידי לימוד ספר דברים שלמדתי, שכל נשמות ישראל כלולים בו, שיפתח ליבות אחינו בני ישראל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תורתך באהבה. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי".

(חובר על ידי כבוד האדמו"ר הרי"ף – רבי יאשיהו פינטו שליט"א)